جداول نیروهای مورد نیاز   

بسمه تعالی

" آگهی استخدام پیمانی"

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوزهای استخدامی  شماره 31654  /90/220مورخه 9/12/90 و شماره 36231 /200 مورخه 13/7/89  و شماره 43957/200 مورخه 23/8/89  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد 229  نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی ,تخصصی  و گزینش به صورت پیمانی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید.

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی

جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

مرد

زن

 

1

متخصص زنان و زایمان

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته تخصصی زنان و زایمان

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

2

متخصص داخلی

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته تخصصی داخلی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

 

3

پزشک عمومی

 

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

2

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

 

4

پرستار

 

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

53

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته پرستاری

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

54

بیمارستان رازی سراوان

*

*

5

بیمارستان 22بهمن نیکشهر

*

*

7

5

کارشناس آزمایشگاه

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی

6

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته رادیولوژی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

7

کارشناس بیهوشی

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بیهوشی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

8

ماما

 

بیمارستان ایران ایرانشهر

-

*

10

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مامایی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

-

*

10

9

کاردان بیهوشی

 

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

4

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

4

10

کاردان اتاق عمل(1)

 

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته اتاق عمل

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

 

11

کاردان اتاق عمل(2)

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

5

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق  عمل

 

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

5

 

12

کاردان آزمایشگاه

 

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته علوم آزمایشگاهی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

مرکز بهداشتی درمانی گلمورتی ایرانشهر

*

*

1

 

13

کاردان رادیولوژی

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته رادیولوژی

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

1

14

کاردان بهداشتی مرد

مرکز بهداشتی درمانی پشامک سرباز * - 1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته مبارزه با بیماریها

مرکز بهداشتی درمانی گلمورتی ایرانشهر

*

-

1

 

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی

جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

مرد

زن

 15

 کاردان بهداشتی مرد

 مرکز بهداشتی درمانی فنوج نیکشهر

*

-

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت محیط

16

کاردان بهداشتی زن

مرکز بهداشتی درمانی نوبندیان چابهار

-

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت خانواده

مرکز بهداشتی درمانی سنگان چابهار

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی باتک سرباز

-

*

1

17

کاردان بهداشتی زن

مرکز بهداشتی درمانی کهن شهر سراوان

-

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  در رشته مامایی

 

مرکز بهداشتی درمانی هیدوچ سراوان

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی سرباز

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی جکیگور سرباز

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی زرآباد کنارک

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی ساربوک نیکشهر

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی کتیج نیکشهر

-

*

1

18

ماما

مرکز بهداشتی درمانی نگور چابهار

-

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  در رشته مامایی

 

مرکز بهداشتی درمانی نوبندیان چابهار

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی ایرندگان خاش

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی میرجاوه زاهدان

-

*

2

مرکز بهداشتی درمانی جالق سراوان

-

*

2

مرکز بهداشتی درمانی زابلی سراوان

-

*

2

مرکز بهداشتی درمانی هیدوچ سراوان

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی راسک سرباز

-

*

2

مرکز بهداشتی درمانی سرباز

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 1کنارک

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی کهیر کنارک

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 کنارک

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی قصرقند نیکشهر

-

*

1

مرکز بهداشتی درمانی فنوج نیکشهر

-

*

2

مرکز بهداشتی درمانی بنت نیکشهر

-

*

1

19

بهیار

بیمارستان ایران ایرانشهر

*

*

10

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه  دررشته بهیاری

بیمارستان امام علی(ع) چابهار

*

*

9

 

 

 
سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون ها تحلیل و پیاده سازی شده در واحد وب پرتال مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پیامها و اطلاعیه ها
راهنمایی و ثبت نام
ثــبت نــــــام
رهگیری ثبت نام
جدول نیروهای مورد نیاز
مدارک مورد نیاز
دریافت کارت ورود به جلسه
طراحی و تولید در واحد مدیریت فناوری دانشگاه
Design of Akbari