راهنماي آزمون استخدامي مورخ 31/02/95 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان راهنماي آزمون استخدامي مورخ 31/02/95 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
1395/02/29
1 – زمان و مكان برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه درج شده است (پيشنهاد مي نمايد روز قبل از آزمون محل را بطور كامل شناسائي نمائيد)

آگهی استخدام پیمانی آگهی استخدام پیمانی
1395/02/18
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان در نظر دارد برای تامین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق آزمون عمومی ،تخصصی و گزینش بصورت پیمانی استخدام نماید.

مواد امتحان مواد امتحان
1395/02/18

زمان و محل توزیع کارت زمان و محل توزیع کارت
1395/02/18
کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی در روز پنج شنبه مورخ ( 30/2/95 ) از طریق سایت اینترنتی به آدرس azmoon.zaums.ac.ir قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید

نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز
1395/02/18